Договір купівлю-продажу товару

Продавець: ФОП Диптан О.О., з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вулиця Петропавлівська, 50б код ЄДРПОУ 3127213393, керуючись законодавством України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб укласти на відстані договір купівлі-продажу товару (далі – Договір), зміст якого викладений нижче та міститься у відповідному розділі веб-сайту Продавця за адресою в мережі Інтернет: https://ferrara-paint.ua/

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Продавця з Покупцем, що складає всі суттєві умови та інформацію щодо здійснення купівлі-продажу товару Продавця за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

1.2. Заінтересована особа стає Покупцем в разі прийняття, у встановленому порядку, оферти (пропозиції) укласти цей Договір.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також надає згоду на збір та обробку його персональних даних у визначеному Договором режимі.

2. Визначення термінів

У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

1) товар – лакофарбова продукція та інша продукція, яка використовується у будівельних, оздоблювальних роботах, що пропонуються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку шляхом оприлюднення в Інтернет-магазині інформації про нього, зокрема: про ціну, назву, опис, характеристики, строк придатності (гарантійний строк), умови зберігання тощо. Інформація про Товар в Інтернет-магазині може супроводжуватися його зображенням(и);

2) Покупець – дієздатна фізична особа, яка на момент укладання Договору досягла щонайменше вісімнадцятирічного віку, а у випадках, дозволених законодавством, і особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, яка отримує інформацію від Продавця, реєструє особистий кабінет та/або робить замовлення на купівлю товару, представленого в Інтернет-магазині, для мети не пов’язаній із підприємницькою діяльністю або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. У випадку, якщо особа платника за товар та/або отримувача товару є відмінною від особи, яка здійснила його замовлення в Інтернет-магазині, покупцем вважається особа, яка здійснила таке замовлення, а інші особи такими, що діють в його інтересах.

3) Інтернет-магазин – сукупність сторінок (розділів), доступ до яких здійснюється за допомогою комп’ютерної програми (веб-браузера), та програмних модулів, об’єднаних єдиною системою керування, розташованих у відповідному розділі веб-сайту Продавця за адресою в мережі Інтернет: https://ferrara-paint.ua/ . Інтернет-магазин створений та існує для здійснення продаж товарів на замовлення;

4) веб-сайт Продавця – https://ferrara-paint.ua/;

5) продаж товарів на замовлення – вид продажу, за яким Покупець укладає договір купівлі-продажу товарів із Продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в Продавця;

6) засоби дистанційного зв’язку – телекомунікаційні мережі, зокрема телефонний, рухомий (мобільний) зв’язок, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення цього Договору між Продавцем та Покупцем на відстані;

7) замовлення – адресована Продавцю заявка на купівлю товару, вчинене за допомогою засобів дистанційного зв’язку в тому числі через особистий кабінет Покупця у Інтернет-магазині;

8) особистий кабінет – віртуальній персональний розділ з обмеженим доступом, що створюється для Покупця на веб-сайті Продавця внаслідок проходження Покупцем процедури реєстрації, де відображається персональна інформація Покупця та служить для розміщення замовлень, управління ними тощо;

9) склад Продавця – місце для отримання Товару Покупцем при його придбані без умови доставки (самовивіз), для повернення Товару або пред’явлення вимог (претензій) щодо нього м. Київ, вул. Петропавлівська, 50б, якщо інше не буде визначено Договором або сторонами окремо;

10) істотний недолік товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника, Продавця і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Факт істотності недоліку товару може бути встановлений за наслідком компетентної експертизи;

11) недолік товару – будь-яка невідповідність товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам Договору, а також інформації про товар, наданій Продавцем.

2. Предмет договору

2.1. На умовах і в порядку, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві товар на підставі та згідно з його замовленням, а Покупець зобов’язується сплатити за товар грошові кошти і прийняти його.

2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається:

а) при вчиненні замовлення за допомогою засобів телефонного, рухомого (мобільного) зв’язку або засобом електронної пошти – дата оформлення замовлення на відповідному бланку уповноваженою особою Продавця, якій Покупцем надано дані, в т.ч. персональні, необхідні для оформлення замовлення та можливості його виконання.

Якщо замовлення зазначеними засобами вчиняє особа, яка вже має особистий кабінет, то датою акцепту оферти вважається зазначена у пункті «б» цього підпункту;

б) при вчинені замовлення через особистий кабінет – дата проведення первинної реєстрації особою його особистого кабінету, при якій передбачається натиснення кнопки, проставлення галочки або іншого знаку в полі «Я приймаю умови публічної оферти» або будь-якого іншого фактичного підтвердження згоди з умовами Договору на веб-сайті Продавця.

2.3. Необґрунтовані заперечення Покупця відносно прийняття ним пропозиції (акцепту оферти), у спосіб передбачений Договором, надає Продавцю право скасувати спірне замовлення в односторонньому порядку та позбавляє його від відповідальності за невиконання умов цього Договору.

3. Порядок прийняття та оформлення замовлення.

3.1. Прийняття замовлень за допомогою Інтернет-магазину здійснюється цілодобово шляхом додавання Покупцем обраних ним товарів до віртуального «кошика» (корзини) та дотримуючись встановленої послідовності дій та підказок Інтернет-магазину. Оброблення таких замовлень здійснюється Продавцем в межах годин його робочого часу, які оприлюднено в Інтернет-магазині.

3.2. Прийняття замовлень за допомогою електронної пошти здійснюється цілодобово шляхом направлення Продавцю електронного листу із деталями замовлення (назва товару, що замовляється, або код товару, кількість товару, місце отримання товару, прізвище, ім’я та по батькові покупця, номер мобільного телефону для зв’язку, іншу інформацію) на адресу, зазначену в Інтернет-магазині. Оброблення таких замовлень здійснюється Продавцем в межах годин його робочого часу, які оприлюднено в Інтернет-магазині.

3.3. Прийняття та оброблення замовлень за допомогою телекомунікаційних мереж, зокрема телефонним, рухомим (мобільним) зв’язком, здійснюється Продавцем в межах годин його робочого часу, та за номерами засобів зв’язку, які оприлюднено в Інтернет-магазині.

3.4. Оброблюючи замовлення після його прийняття Продавець зв’язується з Покупцем засобами телефонного зв’язку для остаточного узгодження умов замовлення та його підтвердження, після чого здійснює оформлення замовлення на бланку замовлення, в якому зазначається:

1) найменування Продавця;

2) назва товару,

3) ціна товару за одиницю виміру;

4) кількість, загальна вартість товару;

5) вартість послуг, що надаються додатково;

6) очікуваний час (дата) виконання замовлення;

7) спосіб передання товару Покупцю (самовивіз зі складу Продавця або передання перевізнику);

8) інші відомості, що визначені Продавцем.

Замовлення може оформлюватись в електронному вигляді.

3.5. Перший примірник оформленого замовлення передається Покупцю доступними у кожному відповідному випадку засобами, другий залишається у Продавця. Якщо була проведена попередня оплата, то на бланку замовлення робиться спеціальна відмітка. Оригінал бланку замовлення передається Покупцю разом із придбаним товаром.

3.6. Орієнтовний строк оформлення та формування замовлення до передачі Покупцю або перевізнику складає до трьох робочих днів з моменту подання заявки та проведення повної оплати за замовлений товар. В разі, якщо замовлення зроблено у вихідний або неробочий день, строк оброблення замовлення починається з першого після вихідного або неробочого робочого дня.

4. Ціна і умови оплати замовлення.

4.1. Ціна товару визначається Продавцем і вказується в Інтернет-магазині. Ціна замовлення визначається шляхом сумування ціни всіх включених до замовлення товарів за відрахуванням суми діючих знижок.

4.2. Ціна Договору дорівнює ціні замовлення.

4.3. Ціна товару, що вказана в Інтернет-магазині, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку до оформлення замовлення. Ціна на оформлене замовлення зміні не підлягає.

4.4. Покупець здійснює оплату товару згідно замовлення. Покупець самостійно обирає один з таких способів оплати:

1) безготівковий розрахунок;

2) за допомогою електронних платіжних засобів (платіжними картками).

При обрані безготівкового розрахунку, як способу оплати, відомості про реквізити для оплати Покупець отримує від Продавця або в Інтернет-магазині.

Розрахунок за допомогою електронних платіжних засобів (платіжними картками) здійснюється Покупцем безпосередньо на етапі розміщення замовлення в Інтернет-магазині.

4.5. Оплата товару здійснюється в національній валюті України.

4.6. Замовлення вважається оплаченним з моменту надходження повної оплати за товар на банківський рахунок Продавця.

4.7. До моменту фактичної оплати товару (замовлення) товар не резервується. Продавець не гарантує наявність товару до цього моменту, внаслідок чого, строк обробки замовлення може збільшитись.

4.8. Використання ресурсу Інтернет-магазину в цілях цього Договору є для Покупця безоплатним.

5. Передання товару Покупцю.

5.1. Передання товару за замовленням здійснюється Продавцем після повної оплати товару.

5.2. Продавець повинен передати Покупцю товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту оформлення відповідного замовлення.

5.3. Продавець передає Покупцю товар в один із таких способів:

1) для міста Києва – шляхом надання товару в розпорядження Покупця на складі Продавця.

В даному випадку товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання Покупцеві у складі Продавця і Покупець проінформований про це.

Після спливу 5 (п’яти) днів з дати проінформування Покупця про готовність товару до передання за кожний наступний день зберігання товару на складі Продавця Покупець сплачує 30 гривень. В такому випадку товар видається Покупцю за умови погашення плати за зберігання.

2) шляхом здачі товару перевізникові (як правило – ТОВ «Нова Пошта»), для доставки Покупцеві.

При такому способі Продавець самостійно забезпечує здачу товару перевізнику, а доставка товару здійснюється за рахунок Покупця. Строки доставки товару перевізником та її вартість встановлюється згідно правил та тарифів перевізника.

Зробивши замовлення у спосіб, передбачений Договором, та обравши такий шлях передачі товару, вважається, що Покупець прийняв умови публічного договору відповідного перевізника та зобов’язується виконувати його.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту здачі товару першому перевізникові.

5.4. Спосіб передання товару обирає Покупець при розміщенні замовлення.

5.5. Товар передається Покупцю за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу (та повноваження особи на отримання Товару, в разі необхідності), яка отримує товар.

5.6. У разі неможливості виконання замовлення через відсутність замовленого товару Продавець без зволікань повідомляє про це Покупця, але не пізніше тридцяти днів з моменту укладення Договору.

5.7. Продавець може замінити товар в разі його відсутності іншим товаром за умов, якщо:

1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

5.8. Передання товарів проводиться у належній упаковці (тарі), якщо інше не випливає із суті зобов’язання. Упаковка (тара) товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та забезпечувати збереження товарів.

За бажанням Покупця Продавець може надавати додаткові послуги з упаковки товарів у спеціальну тару, комплектування замовлень (наборів).

5.9. Якщо правилами перевізника висуваються додаткові вимоги щодо упаковки замовленого товару для його перевезення, Покупець сплачує за це відповідно до тарифів перевізника при оплаті перевезення.

6. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості, гарантії.

6.1. При отриманні товару від перевізника або на складі Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити повноту його комплектності, зовнішню цілісність упаковки, а для Товарів, яких це може стосуватись – відкрити упаковку та пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень).

6.2. У випадку наявності недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

6.3. Протягом 3 (трьох) днів Покупець зобов’язаний повідомити уповноваженого працівника (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки та узгодження подальших дій.

В разі передання Продавцем Товару з порушенням умов замовлення щодо асортименту, комплектності, помилково переданий товар повинен бути повернений Продавцю та за його рахунок в товарному вигляді із збереженням споживчих властивостей, цілісності тари тощо.

6.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

6.5. Продавець гарантує відповідність споживчих властивостей товару нормативним документам на нього протягом строку придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до нього при продажу, і вважається гарантійним строком, за умови додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції.

6.6. Права Покупця у разі придбання ним товару неналежної або належної якості визначаються та здійснюються відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”.

Повернення Продавцю товару належної якості з метою обміну на інший або при розірванні Договору Покупцем, при реалізації ним прав в разі продажу йому товару належної якості, здійснюється за рахунок Покупця.

Товар повинен бути повернений Продавцю в товарному вигляді із збереженням споживчих властивостей, цілісності тари, упаковки тощо.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, спричинену внаслідок неналежного використання товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

7.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами, такі як: стихійні та погодні явища, пожежі, повені, інші стихійні лиха, війна, бойові дії (незалежно від факту оголошення війни), проведення антитерористичних операцій, озброєнні вторгнення іноземних військ, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, повстання, переворот, військове правління або узурпація влади, громадянська війна, закриття шляхів, проток, каналів, тощо.

7.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом десяти календарних днів у письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин та пред’явити документ, що підтверджують наявність таких обставин, виданий відповідним територіальнім осередком Торгово-Промислової палати України.

7.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8. Правила поводження з веб-сайтом Продавця, Інтернет-магазином, особистим кабінетом.

Гарантії та застереження.

8.1. Наявність товару та інформація про нього оновлюється на постійній основі в межах технічних можливостей Продавця та обмежень, що диктуються режимом праці працівників Продавця та іншими об’єктивними причинами. З огляду на зазначене фактична наявність товару, його ціна та інша інформація може відрізнятись від зазначеного в Інтернет-магазині. При наявності таких відмінностей Покупець попереджається уповноваженим працівником Продавця при оформлені замовлення. Покупець може дізнатись фактичну наявність, ціну товару безпосередньо за телефонами Інтернет-магазину перед розміщенням замовлення.

8.2. Фотографії, відео товару, розміщенні на веб-сайті можуть відрізнятися від реального вигляду товару. Покупець усвідомлює, що результати реального застосування товару можуть відрізнятись від результатів очікуваних, або зображених в інформаційних матеріалах, оскільки використання товару зазвичай потребує професійних вмінь та навичок.

8.3. Покупець може проглядати зміст веб-сайту Продавця, Інтернет-магазину, робити замовлення, а також користуватись іншими сервісами.

8.4. Реєстрація Покупця вимагається для його доступу до персоніфікованої інформації і надання додаткових можливостей купівлі засобом Інтернет-магазина. Результат реєстрації уособлюється створенням особистого кабінету.

8.5. Якщо іншого не буде передбачено на веб-сайті Продавця, при реєстрації особа (Покупець), обов’язково вказує наступні дані:

• прізвище, ім’я та по батькові;

• номер мобільного телефону;

• адреса електронної пошти;

• фактична адреса

Також при реєстрації особа виконує інші дії за встановленими послідовністю та інструкціями.

8.6. Покупець зобов’язується надати відповідаючу дійсності, точну і повну інформацію про себе, що потребується при реєстрації на веб-сайті або оформлені замовлення. При цьому Продавець не несе відповідальності за точність и правильність інформації, або за події, що можуть бути викликані невиконанням Покупцем вказаного у цьому підпункті зобов’язання.

8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину та виконання Договору.

8.8. У випадку небажання отримувати розсилку з рекламними матеріалами, новинами, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання таких матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

За умови відсутності діючих замовлень Покупець може припинити дію особистого кабінету та видалити його в будь-який момент, звернувшись з відповідною заявою до Продавця. Продавець, може, на свій власний розсуд, видалити або призупинити доступ до особистого кабінету з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання Покупцем цього Договору.

8.9. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу в особистий кабінет та зберігати їх способом, що унеможливлює протиправне заволодіння ними. В разі виникнення у Покупця підозр відносно несанкціонованого ним використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Продавця.

8.10. Покупець стає зобов’язаним та несе відповідальність за дії, що здійснюються на веб-сайті, в особистому кабінеті або Інтернет-магазині засобом його особистого кабінету (параметрів доступу) і від його імені. Продавець не є зобов’язаним встановлювати особу, що робить замовлення, з метою її ідентифікації, проте, в разі виникнення у Продавця підозр відносно несанкціонованого використання особою даних іншого Покупця, він може призупинити дії з оформлення замовлення або його виконання або відмовити в їх здійснені.

8.11. Продавець вправі відмовити Покупцю в оформленні замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець надав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної, неетичної, поведінки або поведінки, що викликає у уповноваженого працівника Продавця підозр про неусвідомлення Покупцем значення його дій тощо.

8.12. Забороняється використовувати веб-сайт Продавця, особистий кабінет, Інтернет-магазин в протизаконній діяльності. Покупець має дотримуватись законодавства України і норм поведінки, прийнятних в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: заборонено розміщувати матеріали екстремистського, порнографічного або іншого характеру, зачіпающого та/або принижуючого честь, гідність та/або ділову репутацію осіб і які порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

8.13. Зміст веб-сайту, Інтернет-магазину захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Забороняється змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених цим Договором), створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст веб-сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

8.14. Копіювання або використання всього або частини елементів веб-сайту Продавця, Інтернет-магазину дозволено користувачам лише в особистих інформаційних цілях. Копіювання або використання змісту в інших цілях категорично забороняється. Будь-яке не обумовлене вище використання, включаючи розповсюдження, відтворення, переклад, переробку, здійснене без попередньої письмової згоди власника веб-сайту, Інтернет-магазину, вважається порушенням виключних прав цього власника.

8.15. Створення постійних гіперпосилань на головну сторінку веб-сайту Продавця або будь-яку іншу сторінку веб-сайту на інших ресурсах в мережі інтернет можливе лише після попереднього отримання письмової згоди його власника.

8.16. Продавець гарантує, що товар не обтяжений правами третіх осіб та є повністю вільним для цивільного обігу.

8.17. Продавець і Покупець підтверджують, що Договір не є фіктивним, удаваним, або таким, що укладається під впливом насильства або обману.

8.18. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що складає сутність правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності із діючим законодавством України.

8.19. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір.

8.20. Фактом акцепту оферти Покупець підтверджує, що йому було надано інформацію про:

1) найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2) основні характеристики товару;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) строки придатності товару;

5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

Така інформація надається Покупцю засобами змісту веб-сайту Продавця та Інтернет-магазину, або за допомогою інших засобів дистанційного зв’язку, визначених Договором.

9. Строк дії Договору та його розірвання.

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту оферти (а в частині положень користування веб-сайтом та персональних даних – з початку користування веб-сайтом, Інтернет-магазином) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2. Відсутність цього Договору, викладеного на папері, та скріпленого оригінальними підписами Покупця і уповноваженої особи Продавця, не впливає на його чинність.

9.3. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

9.4. Сторони мають право розірвати цей Договір в порядку у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України, зокрема, Законом України “Про захист прав споживачів” із дотриманням наслідків такого розірвання.

10. Персональні дані

10.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Покупців є Продавець. Продавець здійснює обробку даних користувача веб-сайту, а саме: – даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі купівлі; – файли cookie; – ір-адреси; – параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Продавець збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім’я, прізвище по-батькові, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо і добровільно надані Продавцем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів веб-сайту, Інтернет-магазину, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому Договорі мети їх обробки.

При відвідуванні веб-сайту, інтернет-магазину фіксуються всі входи до системи. Продавець не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»). Продавець збирає дані про статистику відвідування веб-сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на веб-сайті.

10.2. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів веб-сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних веб-сайту. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Петропавлівська, 50-б.

10.3. Персональні дані Покупця обробляються з метою забезпечення надання інтернет-сервісів веб-сайту, відносин у сфері купівлі-продажу товарів, в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність інтернет-магазину; з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання документів.

Для цілей, передбачених цим підпунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, адресу електронної пошти Покупця, а також відправляти повідомлення в електронних месенджерах, здійснювати дзвінки на переданий в телефонний номер.

10.4. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

10.5. Веб-сайт Продавця, Інтернет-магазин розроблені таким чином, щоб якомога краще відповідати потребам їх відвідувачів (користувачів). Переслідуючи саме дану мету, на комп’ютер відвідувача завантажуються автоматично cookies-файли, які допомагають ідентифікувати відвідувача. Таким чином, Продавець використовує cookies-файли для забезпечення персоналізації інформації саме для відвідувача.

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує веб-сайт. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач виключно в межах мети обробки персональних даних.

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на вкб-сайті, Продавець може користуватися послугами, які є власністю третіх осіб, наприклад, Gemius, Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., та інші, які можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на веб-сайті. При цьому Продавець не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються такими третіми особами.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні веб-сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie. Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю особи, якій належить ресурс.

10.6. Користуванням веб-сайту, Інтернет-магазину або акцептом оферти Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у внутрішніх записах Продавця. Згода на їх обробку не має строку дії.

10.7. Крім цього Покупець підтверджує, що він є повідомленим (без додаткового повідомлення) про права суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», обсяг яких йому зрозумілий, про мету збору та обробки даних.

10.8. Продавець не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цьому Договорі. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

10.9. Продавець має право на одержання будь-яких відомостей про себе у Продавця, за умови подання письмової заяви із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит.

10.10. Продавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, він не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Продавця.

11. Інші умови.

11.1. Цей Договір укладений на території України и регулюється правом України.

11.2. При виникненні претензій Покупець має звернутись безпосередньо до складу Продавця або в службу підтримки за телефонами чи електронною поштою, вказаним на веб-сайті або в Інтернет-магазині.

11.3. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь–яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів усі суперечки між сторонами щодо умов виконання Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.